ចង់លក់​ Website តើមាននរណាគេចាប់អារម្មណ៏អត់?


(Mao Chanthan) #1

អត្ថប្រយោជន៏:

    • បានទាំង Domain​​ & Hosting ជាមួយ Server Goddady ទៀត
    • Website ដែលប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ និងប្រើប្រាស់ OOP ទៀតផង
    • ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងកែប្រែ
    • Support នូវ Responsive template

ចូលមើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង www.kajea.com ទំនាក់ទំនង 010 684 123 / maochanthan@gmail.com