រៀនតាមវេបសាយដូចសាលារដ្ឋ


(Anthony Dan) #1

តើវេបសាយណាខ្លះដែលផ្តល់ការសិក្សារតាមរយះ អ៊ី លឿននីង (E-LEARNING) ដូចសាលារដ្ឋ ដែលមានមុខវិជ្ជាចាប់ពីថ្នាក់ទី ១ ២ ៣ …១២ រហូតដល់មហាវិទ្យាលយ័។


(Vannak Eng) #2

ខ្ញុំឃើញមានវិបសាយ មួយ http://www.youthchhlat.org/ ដែល កំពុង ធ្វើការ លើ រឿង នេះ តែ មិន ទាន់ បាន គ្រប់ថ្នាក់ នៅ ឡើយ ទេ គឺ មាន តែ ថ្នាក់ ទី ៥ ដល់ ទី ១១ ប៉ុណ្ណោះ!