ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?


(Vannak Eng) #1

លោក អ៊ីវតឹក បានបញ្ជាក់ថា៖ «ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងសម្រួលសេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញ ពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកដំណើរទាំងក្នុងស្រុក និងក្នុងតំបន់នៃសហគមន៍អាស៊ានបានកាន់តែឆាប់រហ័ស»។