បុញ្ញកិរិយា (អំពើបុណ្យ) ទាំង ១០


(Tepken Vannkorn) #1

តើនរណាដឹងថា បុញ្ញកិរិយា (អំពើបុណ្យ) ទាំង ១០យ៉ាងមានអ្វីខ្លះទេ? ជួយចែករំលែកផង។