ក្រោយ​ពី​បក្ស​ប្រឆាំង​ភូមា​ឈ្នះ​ឆ្នោត តើ​អាច​នឹង​មាន​សង្គ្រាម​ដែរ​ឬ​ទេ?


(Vannak Eng) #1

លោក ថេន សេន ព្រមាន​ថា បើ​បក្ស​គាត់​ចាញ់​ឆ្នោត ភូមា​នឹង​មាន​សង្គ្រាម… មក​ដល់​ពេល​នេះ វេលា​នេះ គឺ​បក្សគាត់​ចាញ់​ហើយ តើ​សង្គ្រាម​អាច​នឹង​កើត​ឡើង​ដែរ​ឬ​ទេ?

ជួយ​ដាក់​មួយ​នាក់ មួយ​មាត់​មក!!!


(somsakdarona) #2

ខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេ, ព្រោះប្រជាជន ភូមា យល់ដឹងច្រើនជាងមុនពីរបប សេរី ហើយប្រជាជនក៍គាំទ្រ បក្សសេរីច្រើនដែរ, ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងទេ :wink:


(chendasambok) #3

i think it’s not possible to get the war because all the populations get more knowledge and like peaceful. And also a lot of NGO and The UN don’t let get the war.