ទៅ ឬ មិន​ទៅ?


#1

បើ​ធ្វើការ​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​មិន​ត្រូវគ្នា តើ​គួរ​ឈប់​ ឬ​ ក៏បន្ត?
បើ​ឈប់​ធ្វើការ​ដាច់​បាយ បើ​នៅធ្វើការ​តឹង​ទ្រូង!! :rage: :rage: :rage:


(Arunreasey Sann) #2

ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអោយមនុស្សដែលយើងមិនត្រូវគ្នានឹងឈប់ធ្វើការវិញ។ :smiley:


(Vannak Eng) #3

យោបល់​ល្អ​ម្ល៉េះ លោក @arunreasey