ស្វាគមន៍មកកាន់ #askCambodia


(system) #1

ទីនេះគឺជាសហគមន៍មួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរពិភាក្សាគ្នាដោយសេរី និងមិនមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនោះឡើយ។ អ្នកអាចសួរ ឬឆ្លើយ និងលើសពីនេះទៅទៀត អាចចែករំលែកព័ត៌មាន ក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗ ដែលអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍មួយនេះ។

សូមរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់វេទិកានេះ!!!